top of page

Regulamin  

korzystania ze szkoleń, webinarów, wydarzeń online

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Warunkiem każdorazowego korzystania ze szkoleń, webinarów i wydarzeń online organizowanych przez Akademia Konia jest akceptacja poniższego regulaminu. Rezerwacja uczestnictwa w którymkolwiek ze szkoleń oznacza jednoznacznie akceptację poniższego regulaminu.

 

§2

 1. Organizator
  Podmiotem organizującym szkolenia w ramach www.akademiakonia.com jest Right Sp.zoo, zwany dalej Akademia Konia.

 2. Uczestnik
  Uczestnikiem jest osoba, która bierze udział w szkoleniu, webinarze lub innym wydarzeniu online.

 3. Użytkownik
  Użytkownikiem jest każdy użytkownik strony, m.in. osoba zarejestrowana na stronie www.akademiakonia.com, uczestnik szkoleń, osoba, która zgłosiła chęć otrzymywania newslettera i informacji marketingowych.

 4. Wydarzenie
  Wydarzenie to każde szkolenie, webinar, spotkanie online itp. organizowane przez Akademia Konia.

 

II – RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§3

1. Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej jaką są szkolenia Akademia Konia pod adresem www.akademiakonia.com.

 

2. Akademia Konia ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania  lub wycofywania szkoleń, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

 

III – WARUNKI KORZYSTANIA I PŁATNOŚCI

§4

Z wydarzeń mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku szkoleń darmowych, dostęp jest zagwarantowany po rejestracji uczestnika na dane wydarzenie, co następują na stronie www.akademiakonia.com. W przypadku szkoleń płatnych, dostęp uzyskuje się po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym stosownej opłaty.

§5

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej Akademii Konia w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§6

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 

§7

Akademia Konia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku stosowania prezentowanych metod szkoleniowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość łączy internetowych (niezbędnych do niezakłóconego korzystania z wydarzeń online) po stronie Użytkownika.

 

§8

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

 

§7

 1. Płatność za wydarzenia odbywa się poprzez portal www.akademiakonia.com.

 2. Płatności za wydarzenia online realizowane są przez system płatności online PayPal za pośrednictwem www.akademiakonia.com lub w formie bezpośrednich wpłat na rachunek bankowy przelewem tradycyjnym na rzecz Right Sp.zoo. 

 3. Numery rachunków bankowych są podane na stronie internetowej. Dopuszcza się uruchomienie również innej bramki płatności online. Przy płatności przelewem tradycyjnym konieczne jest podanie w tytule przelewu:  imienia i nazwiska uczestnika, nazwy i terminu szkolenia, adresu e-mail uczestnika. 

 4. Dostęp do szkoleń następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank.

 5. Wszystkie  ceny oferowanych wydarzeń, są cenami brutto.

 

IV – REJESTRACJA

§9

 1. Po wyborze szkolenia i jego opłaceniu Uczestnik otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na email. Po prawidłowo przeprowadzonej z linku instalacji Użytkownik otrzymuje dostęp do sesji szkoleniowej o wyznaczonej dla danego wydarzenia dacie i godzinie.

 2. Akademia Konia zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

 3. W przypadku naruszenia  niniejszego regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Akademii Konia.

 4. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania ze szkoleń Akademii Konia online.

 

V – GWARANCJA I REKLAMACJA

§10

 1. Wszelkie sugestie dotyczące szkoleń należy zgłaszać mailowo na adres info@akademiakonia.com.

 2. Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis Akademia Konia nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych, w tym realizacje internetowych transakcji bankowych, zaś sama płatność online następuje w odrębnym portalu płatniczym (bramka płatnicza).

 3. W przypadku wykupienia szkolenia online uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 4. Opłata podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy szkolenie nie zostało rozpoczęte lub zostało anulowane.

 

 

VI  – KWESTIE TECHNICZNE

§11

 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

 2. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Akademii Konia.

 3. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych w trakcie sesji szkoleniowych.

 

VII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§12

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za swój dostęp do panelu. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego linku aktywacyjnego innym osobom.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu i zasad korzystania z portalu Akademia Konia ma prawo zablokować dostęp uczestnikowi poprzez panel administracyjny.

 

VIII – PRAWA AUTORSKIE

§13

 1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści zawartych w szkoleniach i wydarzeniach Akademii Konia są własnością Right Sp.zoo.  Treść, koncepcje, techniki i metody szkoleniowe przedstawione w każdym szkoleniu są poufnymi i zastrzeżonymi informacjami i stanowią własność intelektualną, objętą prawami autorskimi. Są one ujawniane wyłącznie w celach szkoleniowych. Użytkownik nie ma prawa nagrywać, ani kopiować ani wykorzystywać sesji szkoleniowych, webinarów i kursów online w innym celu niż na własny użytek. Biorąc udział w jakimkolwiek szkoleniu Akademii Konia użytkownik tym samym oświadcza, że akceptuje Regulamin i będzie się stosował do warunków niniejszego regulaminu.

 2. Kopiowanie w całości lub w części lub rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

bottom of page